Regulamin sklepu

Regulamin Antykwariatu OTO Książka 24
www.otoksiazka24.pl

logo ANTYKWARIAT OTO KSIĄŻKA 24

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Antykwariat OTO Książka 24 (e-sklepie) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.otoksiazka24.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar - produkty (w tym produkty używane) prezentowane w e-sklepie.
 4. Sprzedawca – jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą: Antykwariat OTO Książka 24 Jakub Wełnowski, z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Radosnej 54/6 42-600 Tarnowskie Góry, numer NIP: 9970000100, numer REGON 364384754, mail: otoksiazka@gmail.com
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 • §2. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem otoksiazka24.pl (e-sklep) prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-sklepu, w tym określa:
 3. warunki i zasady składania przez Klientów zamówień drogą elektroniczną w ramach e-sklepu oraz
 4. zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-sklepu.
 5. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem. Warunkiem rejestracji w serwisie Sklepu jest akceptacja regulaminu oraz posiadanie konta poczty elektronicznej . Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy sprzedaży.

 

 • §3. Asortyment
 1. Asortyment sklepu stanowią książki nowe i używane. Jeżeli w opisie przedmiotu nie ma informacji ot stanie książki, należy uważać książkę jako używaną.
 • §4. Dostawa towaru
 1. Dostawa książek jest realizowana przesyłkami poleconymi lub kurierskimi Poczty Polskiej lub kurierem Inpost.
 2. Ceny przesyłek są zryczałtowane. W skład ceny przesyłki wchodzą: cena usługi + opakowanie.
 3. Przesyłki będą wysyłane w następujący sposób: ZOBACZ WIĘCEJ


 • §5. Warunki korzystania z e-sklepu
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 2. korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 4. korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 5. korzystania z e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

 

 • §6. Warunki realizacji Zamówienia

 

 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienie do 24 godzin od wpłynięcia należności na konto
 2. Sprzedawca informuje o przygotowaniu i realizacji zamówienia tylko drogą elektroniczną, poprzez pocztę internetową.
 3. Sprzedawca nie wysyła sms-ów i nie dzwoni do Klienta, chyba, że w zamówieniu występują niejasności.
 4. Kupujący wybiera sposób płatności i dostawy towaru.
 5. Kupujący wpłaca należność na konto w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych
 6. W przypadku opóźnienia wpłaty na konto Kupujący wysyła pisemne wyjaśnienie na adres mailowy otoksiazka@gmail.com
 7. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta lub Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony e-sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: [mailto:otoksiazka@gmailcom] tel.: **605-669-247**.
 8. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów książek w magazynie.
 9. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, e-sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta lub w formularzu zamówienia bądź telefonicznie.

 

 • §7. Ceny produktów i promocje
 1. Ceny Towarów na stronie e-sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-sklepu.
 3. W cenę dostawy wliczony jest koszt opakowania.
 4. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 5. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.
 • §8. Formy płatności, warunki dostawy, faktury
 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
 2. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail - w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane,

 

Dane Do przelewu:

ING Bank Śląski
Nr rachunku: 06 1050 1386 1000 0092 2577 3796

 

 1. płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki – osobiście w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym, albo płacąc kurierowi (przesyłka pobraniowa)
 2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.
 4. Przy odbiorze przesyłki z towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 5. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, tylko na wyraźne życzenie klienta i przy podaniu numeru NIP. W innym wypadku Sprzedawca wystawia paragon zakupu, który dołączony będzie do zamówionego towaru.
 6. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.
 7. Faktury wystawiane przez Sprzedawcę są zwolnione z VAT na mocy art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
 8. Klient, który nie otrzymał e-faktury może zgłosić takie życzenie na otoksiazka@gmail.com w terminie 3 dni od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres numer identyfikacji do celów podatkowych, a także przesłać drogą pocztową oryginał paragonu.
 • §9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.


  Miejscowość, data
  Imię i nazwisko
  Adres
  nr tel.
  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
  Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość dnia………… tj. umowy sprzedaży książki (tytuł książki)
  Proszę o zwrot należności za towar na rachunek bankowy
  Dane i numer rachunku
  Załączniki:
  Dowód zawarcia umowy (faktura lub paragon)
  Czytelny podpis i data
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności towaru.
 5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Antykwariat OTO Książka 24 Jakub Wełnowski ul. Radosna 54/6 42-600 Tarnowskie Góry
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego. Jeżeli klient wybrał przesyłkę paczkomatową Inpost lub kuriera Pocztex – zwrot wliczony jest w przesyłkę. Do przesyłki paczkomatowej należy wygenerować kod na stronie inpost.pl, natomiast do przesyłki kurier Pocztex dołączona jest przez Sprzedawcę etykieta do zwrotu przesyłki.
 7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę towaru (bez kosztów dostawy). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na konto bankowe podane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

 

 

 • §10 Zwroty

 

 1. W przypadku zwrotu towaru bez wcześniejszego kontaktu i niedostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie będą zwracane pieniądze na konto. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest pisemne oświadczenie według wzoru umieszczonego w 9 pkt 3.
 2. Przesyłki nieodebrane przez klienta, które powrócą do Sprzedawcy będą do odebrania do 3 miesięcy od dnia zwrotu. Sprzedawca poinformuje mailowo lub telefonicznie Kupującego o zwrocie towaru. Istnieje możliwość ponownej wysyłki towaru pod warunkiem, że Kupujący opłaci dodatkowe koszty dostawy. Jeżeli przez 3 miesiące od kontaktu z klientem nie będzie reakcji ze strony Kupującego, co do losu zwróconej przesyłki, Sprzedający uważa sprawę za zamkniętą. Towar powróci do ponownej sprzedaży, a Kupującemu nie należą się żadne należności z tym związane.

 

 

 • §11. Dane osobowe

 

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta/Konsumenta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu www.otoksiazka24.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę dane osobowe mogą być wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.otoksiazka24.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Klient ma prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w sklepie www.otoksiazka24.pl.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 6. W wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe Sprzedawca kontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu uzupełnienia tych danych. Jeśli do 7 dni od momentu złożenia zamówienia Klient nie uzupełni danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 • §12. Reklamacje, postanowienia końcowe
 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Antykwariat OTO Książka 24 Jakub Wełnowski ul. Radosna 54/6 42-600 Tarnowskie Góry lub mailowo na adres: otoksiazka@gmail.com
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Antykwariatu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm) jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają:
 7. a) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł
 8. b) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł.

W przypadku braku takiego pozwolenia Sprzedawca odmówi wysłania przesyłki za granicę.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

 

 

 

 

 

[1]     Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl